Νομοθεσία

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ -ΜΑΘΗΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΣΗ  ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ 2014-15

Νέος Υπαλληλικός Κώδικας ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  ΤΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΔ 200-201  

Νόμος 1566 /30-9-1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3848/2010 (ΦΕΚ 71) Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ? ΑΡΙΘ. 3699 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ  ΦΕΚ 1507/13-10-2006

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

 


Εκτύπωση